Algemene voorwaarden 2.0 (verouderd)

Versie 2.0 (verouderd), 16 oktober 2007

huidige versie | vorige versie | english translation of this version

Artikel 1 Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  Fingertips
  Fingertips bv
  Opdrachtgever
  Afnemer van diensten van Fingertips
  Overeenkomst
  De Overeenkomst tot dienstverlening
  Voorwaarden
  Deze Algemene Voorwaarden

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten waarbij Fingertips diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Fingertips, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Voorwaarden van Opdrachtgever en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen.
 5. In geval van tegenstrijdigheden tussen bepalingen uit deze Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de bepaling uit deze Voorwaarden.
 6. Indien één of meerdere der bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Fingertips en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 7. Fingertips houdt zich het recht voor deze Voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen door middel van schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Fingertips zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Fingertips is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien de aanvaarding door Opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Fingertips daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Fingertips anders aangeeft.
 4. Een prijsopgave verplicht Fingertips niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een evenredig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Fingertips zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien de uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Fingertips het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder voorafgaand overleg met Opdrachtgever.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Fingertips aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Fingertips worden verstrekt en dat deze juist en volledig zijn. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet Overeenkomstig de afspraken aan Fingertips zijn verstrekt, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet. heeft Fingertips het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke zaken en informatie, waarvan Fingertips aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig ter beschikking worden gesteld aan Fingertips en dat deze zaken kunnen worden gebruikt door Fingertips. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde zaken niet, niet tijdig of niet Overeenkomstig de afspraken aan Fingertips zijn verstrekt, heeft Fingertips het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Fingertips is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Fingertips is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of zaken.
 6. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen/iteraties zal worden uitgevoerd kan Fingertips de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase/iteratie behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien door Fingertips of door Fingertips ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Fingertips voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen of aanvullingen van de Overeenkomst het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de verplichtingen kunnen worden beïnvloed. Fingertips zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen of aanvullingen van de Overeenkomst het overeengekomen financiële en/of kwalitatieve consequenties kan hebben. Fingertips zal de Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Fingertips daarbij aangeven in hoeverre een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. Indien Fingertips op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of leveringen heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van hetgeen is overeengekomen valt, zullen deze werkzaamheden door Opdrachtgever aan Fingertips worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Fingertips.
 6. Wanneer kostverhogende omstandigheden ontstaan, zal Fingertips Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 7. Kostverhogende omstandigheden die als niet Fingertips zijn te wijten, worden verrekenend als meerwerk. Onder meer- en minderwerk wordt in ieder geval verstaan overeengekomen wijzigingen in de omvang van de te leveren zaken en diensten en afwijking van de bedragen van overeengekomen stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.
 8. In afwijking van lid 3 zal Fingertips geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die uitsluitend aan Fingertips kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De Overeenkomst tussen Fingertips en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Indien in de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, is dit geen fatale termijn. Het overschrijden van deze termijn brengt Fingertips niet in verzuim. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Fingertips derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Fingertips, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Facturering geschiedt achteraf op basis van nacalculatie.
 3. Het honorarium, offertes en uurtarieven zijn exclusief BTW.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Indien Fingertips met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Fingertips niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 6. Fingertips is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van onder andere lonen door wettelijke heffingen en/of andere veranderingen zijn gestegen.
 7. Fingertips mag het honorarium verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de uitgevoerde danwel uit te voeren werkzaamheden door Fingertips de overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk overschrijdt, en zulks niet toerekenbaar is aan Fingertips. Fingertips zal de Opdrachtgever over de verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk in kennis stellen.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Fingertips aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien de betaling door Opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of de wettelijke rente, indien deze hoger is. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Fingertips op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Fingertips heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Fingertips heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Fingertips geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Fingertips totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Fingertips gesloten Overeenkomsten zijn nagekomen.
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Fingertips per ommegaande daarvan op de hoogte te brengen.
 4. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Indien Fingertips haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepbare toestemming aan Fingertips of door deze aan te wijzen derden om de plaatsen te betreden waar de eigendommen van Fingertips zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 6. Fingertips behoudt het recht tot het weergeven van alle door Fingertips geleverde zaken, zoals genoemd onder 1. van dit artikel, ten behoeve van de portfolio van Fingertips.

Artikel 10 Incassokosten

 1. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen de door Fingertips gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00.
 2. De door Fingertips gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 11 Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden door Fingertips dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Fingertips. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Fingertips in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Fingertips de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Fingertips slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Fingertips recht op schadevergoeding vanwege onder andere bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die uitsluitend aan Fingertips zijn toe te rekenen. Opdrachtgever is, na tussentijds opzeggen, gehouden tot betaling van het honorarium voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Fingertips, zal Fingertips in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Fingertips extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. Fingertips is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
 2. Voorts is Fingertips bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Opdrachtgever is gehouden om het vaste honorarium zoals vastgesteld in de ontbonden Overeenkomst danwel het te verwachte in rekening te brengen gehele honorarium op basis van de ontbonden Overeenkomst aan Fingertips te voldoen. Indien geen vast honorarium is overeengekomen voor de duur van de overeenkomst, heeft Fingertips het recht op het honorarium zoals in totaal in de twaalf maanden voorafgaand aan de ontbinding door de Opdrachtgever aan Fingertips is voldaan.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Fingertips op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Fingertips de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Fingertips haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Fingertips behoudt het recht op aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Fingertips aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen na schriftelijk verzoek van Fingertips in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Indien Fingertips aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De aansprakelijkheid van Fingertips wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Fingertips onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt met inachtneming van een redelijke termijn en Fingertips ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
 3. De aansprakelijk van Fingertips, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal tweemaal het in rekening gebrachte honorarium, althans het honorarium over dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 10.000 (Zegge: tienduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Fingertips in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 4. In afwijking van hetgeen onder 3. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium, althans het honorarium over dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 6. Fingertips is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet van Fingertips of zijn ondergeschikten.
 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk (uiterlijk één jaar na ontstaan) schriftelijk aan Fingertips meldt.

Artikel 16 Vrijwaringen

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Fingertips voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen, zaken of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien Opdrachtgever aan Fingertips informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Fingertips geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fingertips niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Fingertips worden daaronder begrepen.
 3. Fingertips heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Fingertips zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzover Fingertips ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Fingertips gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De plicht tot geheimhouding eindigt na vijf jaar na beëindiging van de Overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Het is partijen niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming op enigerlei wijze, direct of indirect, vertrouwelijke informatie met betrekking de andere partij openbaar te (doen) maken of aan derden beschikbaar te stellen. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, partijen gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en de partij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zal de andere partij per ommegaande hiervan op de hoogte worden gebracht en is de betreffende partij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Intellectueel eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze Voorwaarden bepaalde behoudt Fingertips zich de rechten en bevoegdheden voor die Fingertips toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Fingertips verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Fingertips worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 21 Monsters en modellen

 1. Indien aan de Opdrachtgever een monster of model is getoond of verstrekt, dan wordt het slechts als aanduiding verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 22 Niet-overname personeel

 1. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens na schriftelijke toestemming van Fingertips, medewerkers van Fingertips of van ondernemingen waarop Fingertips ter uitvoering van deze Overeenkomst beroep heeft gedaan, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Indien deze bepaling wordt overtreden, verbeurt Opdrachtgever tegenover Fingertips een direct opeisbare boete van € 1.000 per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 23 Geschillen

 1. De rechter in de Nederlandse vestigingsplaats van Fingertips is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Fingertips het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 24 Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Fingertips en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 25 Wijziging, uitleg en vindplaats van de Voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 34171975.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de Overeenkomst.
 4. De laatst gedeponeerde versie van deze Voorwaarden is te vinden op http://www.fngtps.com/voorwaarden.